Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Visa karta

Sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng är kraftigt förorenade med flera tungmetaller som bly, zink, kadmium och koppar, arsenik samt organiska miljögifter som dioxiner och PCB. Föroreningarna sprids med strömmar ut i Kalmar sund där de tas upp i organismer och ansamlas på känsliga bottnar. Målet med saneringen är att minska spridningen av föroreningar till Kalmar sund med minst 90%.

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är ett statligt finansierat efterbehandlingsprojekt. Naturvårdverket står för merparten av finansieringen via Länsstyrelsen i Kalmar län. Oskarshamns kommun står för 5 procent i frivillig egeninsats och Saft AB har en ansvarsdel om 10 procent. Totalt har projektet en budget på 510 miljoner kronor.

Oskarshamns kommun är huvudman för projektet, dvs beställare. Styrgruppen, som består av nyckelpersoner från kommunen, fattar styrande beslut rörande projektet. Tillsynsansvarig myndighet är Länsstyrelsen i Kalmar län.

De upplagrade mängderna av arsenik och tungmetaller i hamnbassängens sediment uppgår till ca 1 000 ton, och av dioxiner till ca 70 gram. Hamnbassängen är en betydande punktkälla av föroreningar till Östersjön.

Såhär kommer saneringen gå till:
De förorenade bottensedimenten i hamnbassängen muddras, avvattnas och deponeras i en särskild deponi på kommunens avfallsanläggning Storskogen.

Muddring:
Muddringen sker genom en kombination av sugmuddring och grävmuddring. När muddringen är genomförd kommer prover att tas på hamnbassängens botten för att säkerställa att önskat resultat uppnåtts. Proverna analyseras på laboratorium för att kontrollera om det finns ett behov av ytterligare muddring för att uppfylla saneringsmålet. Samtliga muddringsarbeten, eventuell eftermuddring inkluderad, beräknas vara färdigställda under 2018.

Avvattning:
Avvattning sker i sedimenteringsbassänger och kammarfilterpressar redan i hamnen. Överskottsvattnet renas innan det släpps tillbaka ut i hamnbassängen. När sedimenten är tillräckligt torra för att deponeras transporteras de med lastbil upp till deponiytan på Storskogen för att på ett säkert sätt omhändertas i deponin.

Transport:
De förorenade muddermassorna transporteras på lastbilar med täta och täckta flak. Sträckan mellan hamnen och deponin är cirka sex kilometer.

Deponi:
På Storskogens avfallsanläggning har en deponiyta lika stor som tio fotbollsplaner anlagts. Deponin är dimensionerad för att ta emot 500 000 kubikmeter sediment som ska muddras i hamnbassängen.

För att skapa deponibotten har skogsvegetation röjts och berg har sprängts bort. Ytan har försetts med dräneringar och tätskikt av geomembran och packat bentonitstenmjöl.

När samtliga muddermassor deponerats täcks de deponerade massorna slutligt. Skyddstäckningen utförs i flera lager med tätskikt av plastgeombran bentonitstenmjöl och slutligen ett skyddande lager av 1,5 meter moränmassor. Därefter sås deponin med gräs.Efter att projektet är avslutat beräknas spridningen av föroreningar från sedimenten i hamnbassängen minskas med 90%.

Mer information finns att läsa i broschyren Saneringen av Oskarshamns Hamnbassäng - en insats för Östersjön, som Oskarshamns kommun gav ut i samband med muddringsstarten.

Hela saneringen inklusive täckning beräknas vara färdig 2019.

Foto 1) Hamnbassängen i Oskarshamn, ca 500 000 kubikmeter sediment kommer att muddras, foto: Oskarshamns Hamn AB
Foto 2) Spridning från Oskarshamns hamnbassäng till Östersjön, foto: Oskarshamns Hamn AB
Foto 3) Hampus von Post provtar sediment i hamnbassängen, foto: Ulrika Larson, Empirikon Konsult
Foto 4) Deponin i Storskogen tar form, foto: Anna Kinch Oskarshamns kommun
Foto 5) Projektets miljökontrollanter, Ann-Sofi, Eva och Ulrika Foto: Katarina Skoglycka

Kontaktinformation: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

Visa mer

Om denna aktivitet

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Adels Hotell

Avstånd: 440 meter
Adels Hotell finns ett stenkast från havet och Gotlandsterminalen. Byggnaden uppfördes 1918 som direktörsbostad åt dåvarande direktören för Oskarshamns Kopparverk - Ture Lindblom.
Vandrarhem och grupplogi

STF Vandrarhem Oscar

Avstånd: 787 meter
Närheten till havet präglar Oskarshamns historia och staden är nära förknippad med sjöfart och skeppsbyggeri. På Sjöfartsmuseet finns allt som är värt att veta om sjöfart och varv. Oskarshamn är även en bra utgångspunkt för upptäcktsfärder i Småland.
Hotell och pensionat

Clarion Collection Hotel Post

Avstånd: 514 meter
Hotel Post är centralt beläget vid Stora Torget i Oskarshamn, bara några minuters promenad från resecentrum och färjeläget.